top of page

O R G A N I S A T I E

O N T W I K K E L I N G

Bij organisatieontwikkeling streven wij ernaar dat een organisatie actief leert om zichzelf te ontwikkelen. Daarom faciliteren wij dat de organisatie zelf haar positie kan bepalen en in staat is om zelf een nieuwe koers te varen.

 

We gaan daarbij altijd uit van de al aanwezige waarden, middelen en talenten in de organisatie. We brengen mensen aan tafel en zorgen ervoor dat verwachtingen en aannames besproken worden. Zo kan dat wat goed is voor de organisatie voorop worden gesteld bij het vormgeven van een gezamenlijk toekomstbeeld. 

Cultuur ontwikkeling

C U L T U U R 

O N T W I K K E L I N G

‘Culture eats strategy for breakfast.’

 

Veranderen omwille van veranderen bestaat in onze ogen niet. Cultuurverandering is altijd een middel dat tot verbeterde resultaten leidt. Of het nu gaat over thema’s zoals veiligheid, kwaliteitsverbetering, verhoogde klantwaarde, kostenbesparing, nieuwe vormen van samenwerking, meer maatschappelijke impact of duurzame inzetbaarheid. Langs de as van deze thema's begeleiden we het cultuurverandertraject en zorgen er samen met de organisatie voor dat mensen zich de veranderingen eigen gaan maken en ernaar gaan handelen.

 

We vinden het belangrijk dat het DNA van de organisatie wordt gevormd door de gezamenlijke kernwaarden van zowel de medewerkers als de organisatie. Dan kan een organisatie naar gemeenschappelijke doelen zoeken en kennis gaan delen. Afhankelijk van bijvoorbeeld de grootte, de missie of de markt waarin de organisatie opereert, gebruiken we verschillende interventiemethodes: teamcoaching, het ontwikkelen van culturele normen en waarden, Insight profielen, persoonlijke coaching, trainingen voor medewerkers en train-de-trainer principes. 

Multi steakholders

M U L T I - S T A K E H O L D E R

M A N A G E M E N T

Projecten waarbij veel stakeholders en tegengestelde belangen een rol spelen zijn vaak complex en taai. Wij regisseren de processen in dit soort ingewikkelde (internationale) trajecten. Door te investeren in een goede samenwerking tussen alle partijen, zorgen we ervoor dat alle stakeholders belang hebben bij het slagen van het project. Zo creëren we een win-win-winsituatie.

 

Dat doen we door het expliciet maken van de verschillende belangen en waardes die de stakeholders inbrengen en het faciliteren van de onderlinge dialoog. De verschillende partijen kunnen met deze inzichten boven hun eigenbelang uitstijgen en zich samen richten op de meest effectieve oplossing. Uiteindelijk komen alle partijen er zo sterker uit. 

Strategie ontwikkeling

S T R A T E G I E O N T W I K K E L I N G

E N   I M P L E M E N T A T I E

Om als organisatie succesvol te zijn, is een dynamische strategie nodig die voor iedereen in de organisatie werkt. Of een bedrijf nu vastloopt of juist wil groeien, wij faciliteren het proces om tot zo’n strategie te komen.

 

Samen met (vertegenwoordigers van) de organisatie schetsen we een toekomstbeeld én de positie die de organisatie daarin wil innemen. Daarna volgt de uitdaging om de strategie in de praktijk te brengen. Dat doen we door belanghebbenden actief te betrekken. We leggen hun (individuele) belangen op tafel en verbinden deze vervolgens aan het belang van de organisatie. Zo zijn de medewerkers en leidinggevenden echt onderdeel van de implementatie (‘also invented by me’).

Teamontwikkeling

T E A M

C O A C H I N G

Een omgeving creëren waarbij het (directie)team voor het maximale kan gaan in plaats van het optimale. Dat bereiken we door verwachtingen, belangen en perspectieven die in het team spelen bespreekbaar te maken.  

Samen met de teamleden reflecteren we op gedrag en kijken we waar het team voor staat, waar verschillen zitten, hoe het team wil samenwerken en wat daarvoor nodig is.

 

Doordat we dit met het gehele team doen, krijgen de teamleden inzicht in hun zowel hun eigen gedrag als dat van de ander en begrip voor de verschillende standpunten in hun team. Dit versterkt het vertrouwen onderling. Het betekent niet dat iedereen het eens hoeft te zijn. Door de voorbeeldfunctie van met name managementteams is het echter wel belangrijk dat een team als één front naar buiten treedt. De manier waarop een team in staat is om met elkaar én naar buiten toe te communiceren maakt het verschil.

bottom of page